P.U. (A) 18/2004
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL (SULH) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2004
Kaedah 4. Ketidakhadiran menjadi penghinaan mahkamah

Jika mana-mana pihak yang kepadanya notis di bawah perenggan 3(c) telah disampaikan tidak hadir, tanpa sebab yang munasabah, pada tarikh yang ditetapkan bagi sulh, ketidakhadiran itu hendaklah dikira sebagai suatu penghinaan mahkamah dan Mahkamah boleh memulakan prosiding penghinaan mahkamah mengikut seksyen 229 Akta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.