P.U. (A) 18/2004
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL (SULH) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2004
Kaedah 2. Tafsiran

Dalam Kaedah-kaedah ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“pegawai awam” termasuk Pendaftar, Pegawai Syariah dan seseorang pegawai yang dilantik di bawah subseksyen 3(2) Akta Bantuan Guaman 1971 [Akta 26];

“pendengaran” ertinya apa-apa prosiding dalam Mahkamah terbuka atau dalam kamar;

“Pengerusi” ertinya orang yang dilantik di bawah subkaedah 5(2) untuk mempengerusikan Majlis Sulh.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.