Tambahan Perundangan (Original)


AKTA PERLEMBAGAAN (PINDAAN) 2001 [AKTA A1095]

P.U. (A) 249/2002
PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997) 2002

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 20 Jun 2002
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Februari 2001
___________________________
SUSUNAN PERINTAH
___________________________
Mukadimah

Perintah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Perintah 2. Pemerluasan Akta
Perintah 3. Ubah suaian subseksyen 1(1) Akta yang diperluas
Perintah 4. Pemberhentian pemakaian Enakmen dan peralihan
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.