Tambahan Perundangan (Original)


AKTA TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1998
[AKTA 585]

P.U. (A) 258/2011
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (KOS DAN ELAUN) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2011

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 2 Ogos 2011
Tarikh mula berkuatkuasa :belum berkuatkuasa
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Kaedah 2. Skala kos
Kaedah 3. Skala elaun
Kaedah 4. Kos tertentu

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.