Tambahan Perundangan (Original)


AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984 [AKTA 303]

P.U. (A) 142/87
KAEDAH-KAEDAH KELUARGA ISLAM (BORANG DAN FEE) 1987

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 29 April 1987
Tarikh mula berkuatkuasa :29 April 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Borang dalam Jadual Pertama.
Kaedah 3. Fee dalam Jadual Kedua.
Kaedah 4. Ketidakpatuhan.

JADUAL PERTAMA: JADUAL KEDUA.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.