Tambahan Perundangan (Original)


AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

P.U. (A) 408/1993
KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE 1993

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 9 Disember 1993
Tarikh mula berkuatkuasa :10 Disember 1993
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama.
Kaedah 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE

Kaedah 3. Penubuhan Jawatankuasa.
Kaedah 4. Keanggotaan Jawatankuasa.
Kaedah 5. Penamatan perlantikan dan perletakan jawatan.
Kaedah 6. Mesyuarat Jawatankuasa.
Kaedah 7. Fungsi-fungsi Jawatankuasa.
Kaedah 8. Saraan dan elaun.

BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE

Kaedah 9. Penerimaan Peguam Syarie.
Kaedah 10. Kelayakan Peguam Syarie.
Kaedah 11. Permohonan.
Kaedah 12. Bantahan.
Kaedah 13. Keputusan.
Kaedah 14. Daftar Peguam Syarie.
Kaedah 15. Rayuan terhadap keputusan Jawatankuasa.
Kaedah 16. Hak-hak seseorang Peguam Syarie.

BAHAGIAN IV - TATATERTIB

Kaedah 17. Semua Peguam Syarie di bawah kawalan Jawatankuasa.
Kaedah 18. Aduan terhadap seseorang Peguam Syarie.
Kaedah 19. Kuasa Jawatankuasa untuk membuat perintah.
Kaedah 20. Rayuan terhadap perintah Jawatankuasa kepada Majlis.
Kaedah 21. Perintah Jawatankuasa hendaklah mengandungi pernyataan tentang dapatannya, dsb.
Kaedah 22. Peguam Syarie boleh memohon supaya namanya dikeluarkan daripada Daftar.
Kaedah 23. Jawatankuasa boleh memasukkan semula seseorang Peguam Syarie.

BAHAGIAN V - PERUNTUKAN AM

Kaedah 24. Mengemukakan Sijil Peguam Syarie.
Kaedah 25. Keesahan dan pembaharuan Sijil Peguam Syarie.
Kaedah 26. Sekatan.

JADUAL

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.