Tambahan Perundangan (Original)


AKTA PERLEMBAGAAN (PINDAAN) 2001 [AKTA A1095]

P.U. (A) 248/2002
PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA PROSEDUR JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997) 2002

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 20 Jun 2002
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Februari 2001
___________________________
SUSUNAN PERINTAH
___________________________
Mukadimah

Perintah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Perintah 2. Pemerluasan Akta
Perintah 3. Ubah suaian subseksyen 1(1) Akta yang diperluas
Perintah 4. Ubah suaian seksyen 2 Akta yang diperluas
Perintah 5. Pemerhentian pemakaian Enakmen dan peralihan
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.