P.U. (A) 258/2011
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(KOS DAN ELAUN) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2011
Mukadimah

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 247(1)(b) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 [Akta 585], Jawatankuasa Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah membuat kaedah-kaedah yang berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.