Tambahan Perundangan (Original)


AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993 [AKTA 505]

P.U. (A) 418/2008
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (FI BAGI PERAKUAN FARAID) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2008

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 13 November 2008
Tarikh mula berkuatkuasa :14 November 2008
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama
Kaedah 2. Fi bagi Perakuan Faraid

Jadual
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.