P.U. (A) 258/2011
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(KOS DAN ELAUN) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2011
Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa

(1) Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kos dan Elaun) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2011.

(2) Kaedah-Kaedah ini mula berkuat kuasa pada tarikh penyiarannya dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.