Tambahan Perundangan (Original)


AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993 [AKTA 505]

P.U. (A) 74/2006
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM) 2006

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 2 Mac 2006
Tarikh mula berkuatkuasa :3 Mac 2006
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama
Kaedah 2. Tafsiran
Kaedah 3. Fi
Kaedah 4. Borang

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA

Kaedah 5. Fungsi Jawatankuasa
Kaedah 6. Keanggotaan Jawatankuasa
Kaedah 7. Setiausaha
Kaedah 8. Tempoh jawatan
Kaedah 9. Pengosongan jawatan
Kaedah 10. Pembatalan pelantikan dan peletakan jawatan
Kaedah 11. Pelantikan anggota baru
Kaedah 12. Pelantikan dan fungsi Panel Ujian Tauliah Mengajar
Kaedah 13. Mesyuarat Jawatankuasa
Kaedah 14. Notis
Kaedah 15. Jawatankuasa boleh mengundang orang lain untuk menghadiri mesyuarat
Kaedah 16. Minit mesyuarat Jawatankuasa
Kaedah 17. Penzahiran kepentingan
Kaedah 18. Kesahan perbuatan dan prosiding
Kaedah 19. Elaun
Kaedah 20. Tatacara

BAHAGIAN III - PENGAJAR

Kaedah 21. Pengajar
Kaedah 22. Kelayakan
Kaedah 23. Permohonan
Kaedah 24. Keputusan
Kaedah 25. Tauliah mengajar
Kaedah 26. Syarat-syarat
Kaedah 27. Daftar Tauliah Mengajar

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA (Borang 1)
JADUAL KEDUA (Borang 2)
JADUAL KEDUA (Borang 3)
JADUAL KEDUA (Borang 4)
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.