Tambahan Perundangan (Original)


AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984 [AKTA 303]

P.U. (A) 143/87
KAEDAH-KAEDAH PERBICARAAN HAL EHWAL SUAMI ISTERI 1987

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 29 April 1987
Tarikh mula berkuatkuasa :29 April 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Borang dalam Jadual.
Kaedah 3. Kandungan Permohonan.
Kaedah 4. Menandatangani permohonan.
Kaedah 5. Penyerahan permohonan.
Kaedah 6. Saman dan penyampaian.

JADUAL - Borang 1.
JADUAL - Borang 2.
JADUAL - Borang 3.
JADUAL - Borang 4.
JADUAL - Borang 5.
JADUAL - Borang 6.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.