P.U. (A) 258/2011
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(KOS DAN ELAUN) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2011
Kaedah 2. Skala kos

Skala kos hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.