Tambahan Perundangan (Original)


AKTA TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1998
[AKTA 585]

P.U. (A) 18/2004
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL (SULH) (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 2004

Tarikh diterbitkan dalam Warta : 8 Januari 2004
Tarikh mula berkuatkuasa :8 Januari 2004
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama, permulaan kuat kuasa dan ketidakpakaian
Kaedah 2. Tafsiran
Kaedah 3. Penetapan tarikh sulh
Kaedah 4. Ketidakhadiran menjadi penghinaan mahkamah
Kaedah 5. Tatacara bagi sulh
Kaedah 6. Penghakiman atas pengakuan atau persetujuan
Kaedah 7. Laporan jika tiada penyelesaian
Kaedah 8. Pendengaran
Kaedah 9. Tiada kos
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.