PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 8 TAHUN 1991
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH (PINDAAN KEDUA) 1991


Tarikh Persetujuan DiRaja :24 Ogos 1991
Tarikh disiarkan dalam Warta :19 September 1991
Tarikh mula berkuatkuasa :1 September 1991 [K.P.U. 31/91]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Seksyen baru 206 dan Borang baru 7.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.