PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 2 TAHUN 2000
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN KE-10) TAHUN 2000


Tarikh Persetujuan DiRaja :20 September 2000
Tarikh disiarkan dalam Warta :28 September 2000
Tarikh mula berkuatkuasa :1 September 2000 [K.P.U. 3/01]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 35 Enakmen No. 9/1962
Seksyen 3. Pindaan Umum.
Seksyen 4. Pertukaran nama tidak menyentuh liabiliti.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.