ENAKMEN 8 TAHUN 1991
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1988Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.

Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Acara Jenayah Syariah (Pindaan Kedua) 1991 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU SULTAN dengan kenyataan dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.