PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 7 TAHUN 1987
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN KELIMA) 1987


Tarikh Persetujuan DiRaja :23 September 1987
Tarikh disiarkan dalam Warta :24 September 1987
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1987 [G.N. 547/87]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Pindaan
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.