PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 7 TAHUN 1990
UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN KELAPAN) TAHUN 1962


Tarikh Persetujuan DiRaja :6 Mac 1990
Tarikh disiarkan dalam Warta :5 April 1990
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Ogos 1989 [K.P.U. 8/90]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan kepada seksyen 2 (1).
Seksyen 3. Pindaan kepada seksyen 55.
Seksyen 4. Pindaan kepada seksyen 171 A.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.