PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 6 TAHUN 1989
UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN KETUJUH) 1989


Tarikh Persetujuan DiRaja :28 Ogos 1989
Tarikh disiarkan dalam Warta :5 Oktober 1989
Tarikh mula berkuatkuasa :10 April 1989 [K.P.U. 19/89]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Pindaan kepada seksyen 7
Seksyen 3. Seksyen baru 7A
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.