PindaanKELANTAN

ENAKMEN 4 TAHUN 1987
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (PINDAAN) 1987


Tarikh Persetujuan DiRaja :8 April 1987
Tarikh disiarkan dalam Warta :21 Mei 1987
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Mei 1986
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Seksyen baru 35
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.