PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 1 TAHUN 1999
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH (PINDAAN) 1999


Tarikh Persetujuan DiRaja :2 Mei 1999
Tarikh mula berkuatkuasa :15 Mei 1999 [K.P.U. 4/99]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Pindaan Seksyen 2
Seksyen 3. Pindaan Seksyen 23
Seksyen 4. Pindaan Umum
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.