PindaanKELANTAN

ENAKMEN 5 TAHUN 1985
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH (PINDAAN) 1985


Tarikh Persetujuan DiRaja :26 Mac 1985
Tarikh disiarkan dalam Warta :25 April 1985
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1986 [Kn. P.U. 35/86]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Penggantian perkataan-perkataan "Undang-undang Mahkamah Syar'iyah dan Hal Ehwal Perkahwinan Islam 1966" dengan perkataan-perkataan "Kanun Jenayah Syariah 1985".
Seksyen 3. Pindaan seksyen 19.
Seksyen 4. Pindaan seksyen 43.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.