PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 8 TAHUN 1997
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (PINDAAN) 1997


Tarikh Persetujuan DiRaja :16 Oktober 1997
Tarikh mula berkuatkuasa :1 November 1997 [K.P.U. 18/1997]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 2.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 5.
Seksyen 4. Seksyen baru: seksyen 5A.
Seksyen 5. Seksyen baru: seksyen 6A.
Seksyen 6. Pindaan seksyen 17.
Seksyen 7. Pindaan seksyen 29.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.