PindaanTERENGGANU

ENAKMEN A5
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU) (PINDAAN) 2008


Tarikh Persetujuan DiRaja :27 Julai 2008
Tarikh disiarkan dalam Warta :31 Julai 2008
Tarikh mula berkuatkuasa :31 Julai 2008
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Pindaan seksyen 8
Seksyen 3. Pindaan seksyen 11
Seksyen 4. Pindaan seksyen 13
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.