PindaanTERENGGANU

ENAKMEN A28
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU) (PINDAAN) 2012


Tarikh Persetujuan DiRaja :20 Jun 2012
Tarikh disiarkan dalam Warta :2 Ogos 2012
Tarikh mula berkuatkuasa :15 Ogos 2012
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Pindaan seksyen 3
Seksyen 3. Pindaan seksyen 5
Seksyen 4. Pindaan seksyen 7
Seksyen 5. Pindaan seksyen 8
Seksyen 6. Pindaan seksyen 9
Seksyen 7. Pemotongan seksyen 12
Seksyen 8. Pindaan seksyen 27
Seksyen 9. Pindaan seksyen 46
Seksyen 10. Pindaan seksyen 53
Seksyen 11. Pindaan seksyen 55
Seksyen 12. Pindaan seksyen 56
Seksyen 13. Pindaan seksyen 57
Seksyen 14. Pindaan seksyen 76
Seksyen 15. Seksyen baru 76A
Seksyen 16. Seksyen baru 87A dan 87B
Seksyen 17. Pindaan seksyen 101
Seksyen 18. Pindaan seksyen 106
Seksyen 19. Seksyen baru 108

JADUAL KETIGA
JADUAL KEEMPAT
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.