Pindaan
KELANTAN

ENAKMEN 3 TAHUN 1998
ENAKMEN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN (PINDAAN) 1998


Tarikh Persetujuan DiRaja :1 Julai 1998
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 Ogos 1998
Tarikh mula berkuatkuasa :27 Ogos 1998 [Kn. P.U. 20/99]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 39.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.