Pindaan
KELANTAN

ENAKMEN 2 TAHUN 1996
ENAKMEN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN (PINDAAN) 1996


Tarikh Persetujuan DiRaja :27 Mac 1996
Tarikh disiarkan dalam Warta :23 Mei 1996
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1996 [Kn. P.U. 21/96]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan Seksyen 96.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.