ENAKMEN 2 TAHUN 2000
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN KE-10) TAHUN 2000Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.

Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Pindaan Ke-10) Tahun 2000 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.