ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU DAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAISeksyen 34. Undang-undang yang hendak diperhatikan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Majlis hendaklah mengambil perhatian segala kehendak undang-undang yang berkuat kuasa dalam Negeri dan peruntukan-peruntukan Hukum Syarak dan adat Melayu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.