ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTARSeksyen 48. Pembuktian kandungan dokumen.

Kandungan dokumen boleh dibuktikan sama ada dengan keterangan primer atau dengan keterangan sekunder.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.