ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN VI - MASJIDSeksyen 89. Jawatankuasa Masjid.

(1) Majlis boleh, dengan kelulusan Duli Yang Maha Mulia Sultan, membuat peraturan-peraturan bagi-


(2) Jawatankuasa Masjid bersama-sama dengan Pegawai Masjid, hendaklah-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.