ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
Bila Watak menjadi QarinahSeksyen 41. Dalam prosiding jenayah, watak baik dahulu ialah qarinah.

Dalam prosiding jenayah, fakta bahawa orang tertuduh itu berwatak baik ialah qarinah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.