Enakmen Original

NEGERI KEDAH

ENAKMEN 11 TAHUN 1988
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA BUKAN ISLAM 1988


Tarikh Persetujuan DiRaja :16 Oktober 1988
Tarikh disiarkan dalam Warta :22 Disember 1988
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1988 [K.P.U. 15/88]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Ukuran bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.

BAHAGIAN II - KESALAHAN-KESALAHAN

Seksyen 4. Kesalahan memujuk, mempengaruhi atau menghasut orang Islam supaya mengubah kepercayaan.
Seksyen 5. Kesalahan mendedahkan orang Islam berumur di bawah lapan belas tahun kepada pengaruh agama bukan
Seksyen 6. Kesalahan mendekati orang Islam untuk mendedahkannya kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan sesuatu mengenai agama bukan Islam.
Seksyen 7. Kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan-terbitan mengenai apa-apa agama bukan Islam kepada orang Islam.
Seksyen 8. Kesalahan membahagikan di tempat awam terbitan mengenai agama bukan Islam kepada orang Islam.
Seksyen 9. Kesalahan berhubung dengan penggunaan perkataan-perkataan dan perbahasaan-perbahasaan tertentu yang bersumber Islam.

BAHAGIAN III - PENGUATKUASAAN DAN PELBAGAI

Seksyen 10. Tauliah untuk menjalankan kuasa-kuasa pegawai bertauliah.
Seksyen 11. Kuasa K.D.Y.M.M. Sultan Kedah Darulaman untuk meminda Jadual.
Seksyen 12. Kuasa untuk menangkap.
Seksyen 13. Kuasa untuk menyiasat.
Seksyen 14. Kuasa untuk memerintah saksi-saksi hadir.
Seksyen 15. Pemeriksaan saksi-saksi.
Seksyen 16. Pengendalian Pendakwaan.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.