ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU DAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAISeksyen 5. Pelantikan Pesuruhjaya dan Timbalan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama dan Setiausaha Majlis.

Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh, atas nasihat Menteri Besar, melalui pemberitahuan dalam Warta, melantik seorang Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama, seorang Timbalan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama, dan seorang Setiausaha kepada Majlis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.