ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA

BORANG MS 19

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 95 (1))

NOTIS PENARIKAN BALIK

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa plaintif menarik balik keseluruhan (atau nyatakan bahagian) tindakan ini terhadap defendan.

Bertarikh pada ........................ haribulan .................... 20 ............

..............................................................
Plaintif (atau Peguam Syarie bagi Plaintif)
Kepada:

(1) Pendaftar

(2) Defendan (atau Peguam Syarie bagi defendan)
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.