ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA

BORANG MS 5

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 34 (2))

WAKALAH PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Saya .......................................... Plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas K.P.P.N. No. .................................... yang beralamat di ............................................................ dengan ini melantik .................................................... daripada Tetuan ........................................ untuk mewakili saya dan bertindak bagi pihak saya dalam kes ini dan untuk hadir dalam prosiding yang berhubungan dengannya.

Bertarikh pada .............................. haribulan .................. 20..........

...................................
Plaintif/ atau Defendan

Saya .................................................... dengan ini menerima pelantikan yang disebut terdahulu.

Bertarikh pada ............................... haribulan .................. 20..........

..........................
Peguam Syarie

Di hadapan saya,

..........................
Hakim/Pendaftar

Wakalah ini difailkan oleh Tetuan .................................... bagi pihak plaintif (atau defendan) yang beralamat di ...........................................................................................................................
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.