Enakmen Original

NEGERI KEDAH

ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979


Tarikh Persetujuan DiRaja :12 Disember 1983
Tarikh disiarkan dalam Warta :5 Januari 1984
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1984 [K.P.U.2/85]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan tarikh kuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pemakaian.

BAHAGIAN II - BENTUK TINDAKAN

Seksyen 4. Saiz dan bentuk.
Seksyen 5. Bahasa.
Seksyen 6. Tajuk dan notakaki.
Seksyen 7. Penolakan.

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAK

Seksyen 8. Tafsiran.
Seksyen 9. Menukar pihak-pihak.
Seksyen 10. Perintah perwakilan.
Seksyen 11. Wakil.
Seksyen 12. Pindaan dan penyampaian.
Seksyen 13. Remaja.
Seksyen 14. Orang tak siuman.
Seksyen 15. Persetujuan bagi pihak orang yang tidak berkeupayaan.
Seksyen 16. Peruntukan am mengenai ketidakupayaan.
Seksyen 17. Pembicaraan salahaturan.
Seksyen 18. Penggantian.
Seksyen 19. Pihak menuntut remaja mencapai dewasa.
Seksyen 20. Pihak kena tuntut remaja mencapai dewasa.
Seksyen 21. Pemberhentian tindakan.
Seksyen 22. Penurunan kepentingan.
Seksyen 23. Pemulihan kerana kemungkiran.
Seksyen 24. Penyampaian.

BAHAGIAN IV - SAMAN

Seksyen 25. Bentuk saman.
Seksyen 26. Salinan saman.
Seksyen 27. Pengeluaran dan penyampaian.
Seksyen 28. Masa penyampaian.
Seksyen 29. Kehilangan saman.

BAHAGIAN V - PEGUAM

Seksyen 30. Wakalah peguam.
Seksyen 31. Penyampaian kepada peguam.
Seksyen 32. Penukaran peguam.
Seksyen 33. Melepaskan peguam.
Seksyen 34. Perlepasan atas permintaan peguam.
Seksyen 35. Kematian.
Seksyen 36. Peguam enggan menandatangani wakalah.

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIAN

Seksyen 37. Alamat penyampaian.
Seksyen 38. Cara penyampaian.
Seksyen 39. Enggan menerima.
Seksyen 40. Penyampaian kepada peguam.
Seksyen 41. Penyampaian di alamat penyampaian.
Seksyen 42. Tarikh pengembalian saman.
Seksyen 43. Tarikh pengembalian lain-lain pembicaraan.
Seksyen 44. Tempat dan masa.
Seksyen 45. Kes khas.
Seksyen 46. Penyampaian ganti.
Seksyen 47. Bukti penyampaian.
Seksyen 48. Perubahan perintah.

BAHAGIAN VII - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASA

Seksyen 49. Bila dibenarkan.
Seksyen 50. Bentuk perintah.
Seksyen 51. Penyampaian di negeri lain dalam Malaysia.
Seksyen 52. Perubahan perintah.

BAHAGIAN VIII - SURAT GUAMAN

Seksyen 53. Pernyata tuntutan.
Seksyen 54. Pembelaan.
Seksyen 55. Bentuk pembelaan.
Seksyen 56. Tuntutbalas.
Seksyen 57. Pembelaan terhadap tuntutbalas.
Seksyen 58. Kegagalan surat guaman.
Seksyen 59. Tawaran.
Seksyen 60. Jawapan.
Seksyen 61. Penolakan dan pindaan.
Seksyen 62. Butir-butir.

BAHAGIAN IX - BAYARAN KEPADA MAHKAMAH

Seksyen 63. Bayaran masuk.
Seksyen 64. Bayaran keluar.
Seksyen 65. Perintah untuk bayaran keluar.
Seksyen 66. Kos.
Seksyen 67. Lain-lain pemulihan.
Seksyen 68. Pihak-pihak kena tuntut.
Seksyen 69. Tawaran.
Seksyen 70. Tuntutbalas.

BAHAGIAN X - PERMOHONAN

Seksyen 71. Bentuk.
Seksyen 72. Permohonan lisan.
Seksyen 73. Semasa perbicaraan.
Seksyen 74. Perbicaraan.
Seksyen 75. Syarat.
Seksyen 76. Keterangan.
Seksyen 77. Perintah sementara.

BAHAGIAN IX - PENZAHIRAN

Seksyen 78. Penzahiran dokumen dan fakta.
Seksyen 79. Pemeriksaan dokumen.
Seksyen 80. Keistimewaan.

BAHAGIAN XII - PINDAAN

Seksyen 81. Surat guaman.
Seksyen 82. Pembicaraan cacat.
Seksyen 83. Cara.
Seksyen 84. Ketinggalan.

BAHAGIAN XIII - PEMINDAHAN PEMBICARAAN

Seksyen 85. Aturcara.
Seksyen 86. Acara perjalanan pembicaraan yang dipindahkan.
Seksyen 87. Perbelanjaan pemindahan.
Seksyen 88. Pemindahan kepada dan daripada Mahkamah lain.

BAHAGIAN XIV - TARIKBALIK DAN PENYELESAIAN

Seksyen 89. Tarikbalik tuntutan.
Seksyen 90. Kos.
Seksyen 91. Kesan ke atas pembicaraan-pembicaraan berikutnya.
Seksyen 92. Penggantungan.
Seksyen 93. Tarikbalik pembelaan.
Seksyen 94. Penyelesaian.

BAHAGIAN XV - SAPINA

Seksyen 95. Permohonan.
Seksyen 96. Dokumen.
Seksyen 97. Rekod Mahkamah.
Seksyen 98. Tarikh pengembalian.
Seksyen 99. Tawaran perbelanjaan.
Seksyen 100. Penyampaian.
Seksyen 101. Banduan.
Seksyen 102. Kehadiran saksi.
Seksyen 103. Kegagalan menghadiri.
Seksyen 104. Penghinaan Mahkamah.
Seksyen 105. Hadirin.

BAHAGIAN XVI - IKRAR

Seksyen 106. Pengambilan ikrar.
Seksyen 107. Bentuk.
Seksyen 108. Ikrar salahaturan.
Seksyen 109. Eksibit.
Seksyen 110. Penolakan.
Seksyen 111. Pindaan.
Seksyen 112. Memfailkan.
Seksyen 113. Soalbalas.

BAHAGIAN XVII - PERBICARAAN

Seksyen 114. Pembicaraan dalam Mahkamah.
Seksyen 115. Kehadiran.
Seksyen 116. Ketiadahadiran pihak.
Seksyen 117. Kes tidak dibela.
Seksyen 118. Tuntutbalas.
Seksyen 119. Tuntutan berdampingan.
Seksyen 120. Nota keterangan.
Seksyen 121. Eksibit.
Seksyen 122. Hujjah.
Seksyen 123. Kos perkhidmatan.
Seksyen 124. Perbicaraan belum selesai.
Seksyen 125. Penangguhan.

BAHAGIAN XVIII - HUKUMAN DAN PERINTAH

Seksyen 126. Hukuman.
Seksyen 127. Hukuman atas persetujuan.
Seksyen 128. Penentuan hukuman atau perintah.
Seksyen 129. Ansuran bila mesti dijelaskan.
Seksyen 130. Perintah ansuran.
Seksyen 131. Penyampaian perintah.
Seksyen 132. Tarikh hukuman atau perintah.
Seksyen 133. Peruntukan-peruntukan tambahan.

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAAN

Seksyen 134. Tafsiran.
Seksyen 135. Kewajipan mematuhi.
Seksyen 136. Kebenaran perlaksanaan.
Seksyen 137. Mengeluarkan perintah perlaksanaan.
Seksyen 138. Tempoh perintah.
Seksyen 139. Perkara-perkara diliputi oleh perintah.
Seksyen 140. Penjelasan.
Seksyen 141. Jenis-jenis perlaksanaan.
Seksyen 142. Permohonan perlaksanaan.
Seksyen 143. Rampasan dan penjualan.
Seksyen 144. Garnishmen.
Seksyen 145. Kumpulanwang dalam Mahkamah.
Seksyen 146. Rampasan dan penyerahan.
Seksyen 147. Pertaruhan perbelanjaan.
Seksyen 148. Masa penyerahan.
Seksyen 149. Memasuki bangunan.
Seksyen 150. Resit.
Seksyen 151. Penggunaan hasil.
Seksyen 152. Perbelanjaan.
Seksyen 153. Penyata.
Seksyen 154. Inventori.
Seksyen 155. Arahan khas.
Seksyen 156. Penyerahan kepada belif.
Seksyen 157. Pembayaran keluar.
Seksyen 158. Penjualan.
Seksyen 159. Penjara.
Seksyen 160. Penggantungan perlaksanaan.
Seksyen 161. Pemakaian.

BAHAGIAN XX - PEMBAHAGIAN KADAR

Seksyen 162. Hasil jualan dibahagi secara kadar kepada si berhutang hukuman.
Seksyen 163. Cara mendapat perintah tahanan kemudian dsb.
Seksyen 164. Harta yang ditahan oleh perintah atau hukuman oleh berbagai Mahkamah.

BAHAGIAN XXI - SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN, WARAN TANGKAP DAN SEBAGAINYA

Seksyen 165. Saman si berhutang hukuman.
Seksyen 166. Waran tangkap.
Seksyen 167. Notis hukuman.
Seksyen 168. Deposit sebelum perintah memenjara.
Seksyen 169. Tangkapan si berhutang hukuman.
Seksyen 170. Tangkap sebelum hukuman.
Seksyen 171. Penyampaian permohonan.
Seksyen 172. Permohonan tahanan harta.
Seksyen 173. Deposit mengenai penahanan.
Seksyen 174. Cara merampas.
Seksyen 175. Tuntutan oleh pihak ketiga.
Seksyen 176. Tarikh perintah tangkap.
Seksyen 177. Pelepasan perintah dalam hal-hal lain.
Seksyen 178. Askar.
Seksyen 179. Tangkapan oleh Mahkamah lain.

BAHAGIAN XXII - PERLAKSANAAN OLEH MAHKAMAH-MAHKAMAH LAIN

Seksyen 180. Takrif.
Seksyen 181. Perlaksanaan oleh Mahkamah Adat.
Seksyen 182. Perlaksanaan oleh Mahkamah.

BAHAGIAN XXIII - PERINTAH MENGENAI HARTA

Seksyen 183. Perintah perlindungan.
Seksyen 184. Jualan hal-perkara.
Seksyen 185. Perintah penyelarasan perbicaraan.
Seksyen 186. Kuasa tambahan.

BAHAGIAN XXIV - PEMBICARAAN BANTAHAN

Seksyen 187. Takrif.
Seksyen 188. Bantahan.
Seksyen 189. Belif tidak boleh jual.
Seksyen 190. Pelepasan harta.
Seksyen 191. Perbicaraan.
Seksyen 192. Nilaian.
Seksyen 193. Penyerahan atas belif.

BAHAGIAN XXV - INTERPLEADER

Seksyen 194. Di mana dibenarkan.
Seksyen 195. Aturcara.
Seksyen 196. Perbicaraan.
Seksyen 197. Pihak-pihak tak hadir.
Seksyen 198. Kos dan penjualan.

BAHAGIAN - XXVI DISTRES

Seksyen 199. Borang permohonan.
Seksyen 200. Waran distres.
Seksyen 201. Kuasa belif.

BAHAGIAN XXVII - WASI DAN PENTADBIR

Seksyen 202. Takrif.
Seksyen 203. Kos pihak menuntut.
Seksyen 204. Hukuman terhadap hartapesaka.
Seksyen 205. Hukuman de bonis futuris.
Seksyen 206. Bentuk perintah.

BAHAGIAN XXVIII - KUASA PENDAFTAR DAN KADI

Seksyen 207. Kuasa.
Seksyen 208. Kuasa Kadi Besar.
Seksyen 209. Kuasa Kadi.
Seksyen 210. Rujuk dan ubah perintah.

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAH

Seksyen 211. Akaun bank Mahkamah.
Seksyen 212. Bayaran kepada Mahkamah.
Seksyen 213. Bayaran kepada bank.
Seksyen 214. Notis kepada yang berhak.
Seksyen 215. Wang yang tidak dituntut.
Seksyen 216. Pembayaran keluar.
Seksyen 217. Cara pembayaran.
Seksyen 218. Peremitan melalui pos.
Seksyen 219. Pelaburan.
Seksyen 220. Buku akaun.
Seksyen 221. Kos perkhidmatan.
Seksyen 222. Kumpulanwang tidak dituntut.
Seksyen 223. Lain-lain harta.

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAH

Seksyen 224. Kos mengikut budibicara.
Seksyen 225. Taksiran
Seksyen 226. Jaminan untuk kos.
Seksyen 227. Jurubahasa khas.
Seksyen 228. Pelan dsb.
Seksyen 229. Saksi.
Seksyen 230. Saksi pakar.
Seksyen 231. Saraan dan perjalanan.
Seksyen 232. Pembahagian.
Seksyen 233. Pekerja laut.
Seksyen 234. Fee Mahkamah.
Seksyen 235. Folio.
Seksyen 236. Pembicaraan oleh Mahkamah.

BAHAGIAN XXXI - PENGHINAAN MAHKAMAH

Seksyen 237. Notis menunjuk sebab.
Seksyen 238. Perlaksanaan.
Seksyen 239. Menggugurkan perintah.
Seksyen 240. Penghinaan oleh perbadanan.
Seksyen 241. Pembicaraan tanpa tauliah.

BAHAGIAN XXXII - RAYUAN KEPADA MAHKAMAH RAYUAN

Seksyen 242. Takrif.
Seksyen 243. Notis rayuan.
Seksyen 244. Rekod rayuan.
Seksyen 245. Penggantungan perlaksanaan menunggu rayuan.
Seksyen 246. Perlaksanaan hukuman semasa rayuan.
Seksyen 247. Keputusan Mahkamah Rayuan.

BAHAGIAN XXXIII - KEPAPAAN

Seksyen 248. Permohonan menuntut atau membela sebagai seorang papa.
Seksyen 249. Fee tak dikenakan.
Seksyen 250. Seorang papa tidak boleh memberhenti, dsb. tanpa izin.
Seksyen 251. Kos.
Seksyen 252. Mendapat balik fee Mahkamah.

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AM

Seksyen 253. Borang.
Seksyen 254. Perakuan pakar.
Seksyen 255. Salinan diperakukan dan dokumen hilang.
Seksyen 256. Fee, deposit dan perbelanjaan.
Seksyen 257. Pengecualian kakitangan Mahkamah.
Seksyen 258. Memberi jaminan.
Seksyen 259. Memanjangkan masa.
Seksyen 260. Memanjangkan dengan persetujuan.
Seksyen 261. Tak berperaturan.
Seksyen 262. Hal-hal lucah.
Seksyen 263. Persetujuan.
Seksyen 264. Memfail notis.
Seksyen 265. Kehadiran diri.
Seksyen 266. Pihak kena-tuntut dihalang daripada membela.
Seksyen 267. Penyampaian oleh Mahkamah lain.
Seksyen 268. Notis untuk mengakui fakta atau dokumen.
Seksyen 269. Memeriksa de bene esse.
Seksyen 270. Suruhanjaya atau surat permintaan.
Seksyen 271. Kuasa azali.
Seksyen 272. Penyediaan dokumen.
Seksyen 273. Hukum Syarak.
Seksyen 274. Peraturan-peraturan.
Seksyen 275. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA
JADUAL KEEMPAT
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.