Enakmen Original

NEGERI SELANGOR

ENAKMEN 4 TAHUN 2003
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI SELANGOR) 2003


Tarikh Persetujuan DiRaja :8 Julai 2003
Tarikh disiarkan dalam Warta :24 Julai 2003
Tarikh mula berkuatkuasa :1 September 2003 [Sel. P.U. 27/2003]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Pemakaian
Seksyen 3. Tafsiran
Seksyen 4. Tajuk am borang

BAHAGIAN II - KESAN KETAKPATUHAN

Seksyen 5. Ketakpatuhan
Seksyen 6. Permohonan untuk mengenepikan kerana tak teratur

BAHAGIAN III - CARA MEMULAKAN PROSIDING MAL

BAB 1 - AM

Seksyen 7. Cara memulakan prosiding mal

BAB 2 - SAMAN

Seksyen 8. Bentuk saman
Seksyen 9. Salinan saman
Seksyen 10. Pengeluaran dan penyampaian
Seksyen 11. Masa penyampaian
Seksyen 12. Kehilangan saman

BAB 3 - PERMOHONAN

Seksyen 13. Bentuk permohonan
Seksyen 14. Pemakaian seksyen 9, 10, 11 dan 12
Seksyen 15. Permohonan perceraian

BAB 4 - TUNTUTAN ATAU PEMBELAAN LISAN

Seksyen 16. Tuntutan atau pembelaan lisan

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK

BAB 1 - AM

Seksyen 17. Tafsiran
Seksyen 18. Percantuman pihak
Seksyen 19. Perubahan pihak
Seksyen 20. Kesalahcantuman dan ketakcantuman pihak
Seksyen 21. Pindaan dan penyampaian
Seksyen 22. Pemberhentian tindakan
Seksyen 23. Penurunan kepentingan

BAB 2 - ORANG TAK BERKEUPAYAAN

Seksyen 24. Orang tak berkeupayaan
Seksyen 25. Persetujuan bagi pihak orang tak berkeupayaan
Seksyen 26. Peruntukan am tentang ketakupayaan
Seksyen 27. Prosiding luar aturan
Seksyen 28. Pemecatan penjaga ad litem
Seksyen 29. Plaintif belum dewasa mencapai umur dewasa
Seksyen 30. Defendan belum dewasa mencapai umur dewasa

BAB 3 - ORANG MISKIN

Seksyen 31. Permohonan untuk mendakwa atau membela sebagai orang miskin
Seksyen 32. Orang miskin tidak boleh memberhentikan, dsb. tanpa kebenaran
Seksyen 33. Kos

BAHAGIAN V - PEGUAM SYARIE

Seksyen 34. Wakalah
Seksyen 35. Penyampaian kepada Peguam Syarie
Seksyen 36. Menukar Peguam Syarie
Seksyen 37. Pelepasan Peguam Syarie
Seksyen 38. Pelepasan atas permohonan Peguam Syarie
Seksyen 39. Kematian

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIAN

BAB 1 - PENYAMPAIAN DALAM BIDANG KUASA

Seksyen 40. Alamat bagi penyampaian
Seksyen 41. Cara penyampaian
Seksyen 42. Ketakterimaan
Seksyen 43. Penyampaian kepada Peguam Syarie
Seksyen 44. Penyampaian di alamat bagi penyampaian
Seksyen 45. Hari kehadiran
Seksyen 46. Tempat dan masa penyampaian
Seksyen 47. Kes khas
Seksyen 48. Penyampaian ganti
Seksyen 49. Bukti penyampaian
Seksyen 50. Mengubah perintah
Seksyen 51. Mengeluarkan waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman

BAB 2 - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASA

Seksyen 52. Bila dibenarkan
Seksyen 53. Bentuk perintah
Seksyen 54. Cara penyampaian di luar bidang kuasa di dalam Malaysia
Seksyen 55. Mengubah perintah

BAHAGIAN VII - INTERPLIDER

Seksyen 56. Hak mendapatkan relief dengan cara interplider
Seksyen 57. Tuntutan untuk mendapatkan barang, dsb., yang diambil dalam pelaksanaan
Seksyen 58. Cara membuat permohonan
Seksyen 59. Penyampaian saman
Seksyen 60. Kuasa Mahkamah yang mendengar saman
Seksyen 61. Kuasa lain
Seksyen 62. Perbicaraan isu interplider

BAHAGIAN VIII - PLIDING

Seksyen 63. Pernyataan tuntutan
Seksyen 64. Defendan hendaklah menyampaikan pembelaan
Seksyen 65. Bentuk pembelaan
Seksyen 66. Tuntutan balas
Seksyen 67. Pembelaan terhadap tuntutan balas
Seksyen 68. Pembelaan tawaran
Seksyen 69. Jawapan
Seksyen 70. Keengganan menerima pliding dan pindaan
Seksyen 71. Butir-butir

BAHAGIAN IX - PEMBAYARAN KE DALAM DAN DARIPADA MAHKAMAH

Seksyen 72. Pembayaran ke dalam Mahkamah
Seksyen 73. Pembayaran daripada Mahkamah
Seksyen 74. Penyelesaian sebahagian
Seksyen 75. Perintah bagi pembayaran daripada Mahkamah
Seksyen 76. Kos
Seksyen 77. Relief lain
Seksyen 78. Tawaran
Seksyen 79. Tuntutan balas

BAHAGIAN X - PINDAAN

Seksyen 80. Pindaan kepada saman atau pliding
Seksyen 81. Pindaan kepada permohonan
Seksyen 82. Prosiding cacat
Seksyen 83. Cara meminda
Seksyen 84. Keciciran atau peninggalan

BAHAGIAN XI - PENZAHIRAN

Seksyen 85. Penzahiran dokumen dan fakta
Seksyen 86. Pemeriksaan dokumen
Seksyen 87. Komunikasi dan dokumen terlindung
Seksyen 88. Tiada rayuan terhadap perintah

BAHAGIAN XII - PEMINDAHAN PROSIDING

Seksyen 89. Pemindahan prosiding ke suatu Mahkamah yang lain
Seksyen 90. Tatacara mengenai pemindahan
Seksyen 91. Kos mengenai pemindahan
Seksyen 92. Tatacara mengenai pemindahan daripada Mahkamah Tinggi Syariah kepada Mahkamah Rendah Syariah
Seksyen 93. Tatacara mengenai pemindahan daripada Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah

BAHAGIAN XIII - PENYELESAIAN, PENARIKAN BALIK DAN PEMBERHENTIAN

Seksyen 94. Penyelesaian tindakan
Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan
Seksyen 96. Kesan penarikan balik ke atas prosiding selanjutnya
Seksyen 97. Penggantungan
Seksyen 98. Penarikan balik pembelaan
Seksyen 99. Sulh

BAHAGIAN XIV - KETERANGAN

BAB 1 - AM

Seksyen 100. Keterangan hendaklah diambil secara lisan
Seksyen 101. Keterangan melalui afidavit

BAB 2 - SEPINA

Seksyen 102. Permintaan bagi pengeluaran sepina
Seksyen 103. Bilangan orang dalam sepina
Seksyen 104. Sepina supaya dokumen dikemukakan
Seksyen 105. Meminda sepina
Seksyen 106. Penyampaian sepina
Seksyen 107. Jangka masa sepina
Seksyen 108. Rekod Mahkamah
Seksyen 109. Kehadiran banduan sebagai saksi atau pihak
Seksyen 110. Penawaran perbelanjaan
Seksyen 111. Afidavit mengenai penyampaian sepina

BAB 3 - AFIDAVIT

Seksyen 112. Membuat afidavit
Seksyen 113. Bentuk afidavit
Seksyen 114. Salinan dokumen hendaklah dilampirkan pada afidavit
Seksyen 115. Menolak afidavit
Seksyen 116. Pindaan
Seksyen 117. Memfailkan afidavit
Seksyen 118. Pemeriksaan balas

BAHAGIAN XV - PENDENGARAN

Seksyen 119. Pendengaran di dalam Mahkamah
Seksyen 120. Kehadiran
Seksyen 121. Ketakhadiran pihak-pihak
Seksyen 122. Tuntutan balas
Seksyen 123. Tuntutan bersama
Seksyen 124. Nota keterangan
Seksyen 125. Dokumen atau ekshibit
Seksyen 126. Susunan ucapan
Seksyen 127. Kuasa Mahkamah
Seksyen 128. Perbicaraan belum berakhir
Seksyen 129. Penangguhan

BAHAGIAN XVI - PENGHAKIMAN DAN PERINTAH

Seksyen 130. Penghakiman
Seksyen 131. Penghakiman persetujuan
Seksyen 132. Terma penghakiman atau perintah hendaklah ditetapkan oleh Mahkamah
Seksyen 133. Bila ansuran kena dibayar
Seksyen 134. Perintah ansuran
Seksyen 135. Penghakiman, dsb. yang menghendaki perbuatan dilakukan; masa untuk melakukannya
Seksyen 136. Tarikh penghakiman atau perintah
Seksyen 137. Penghakiman bagi harta alih

BAHAGIAN XVII - RAYUAN

Seksyen 138. Tafsiran
Seksyen 139. Notis rayuan
Seksyen 140. Notis rayuan balas
Seksyen 141. Alasan rayuan
Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili
Seksyen 143. Rekod rayuan jika perayu tidak diwakili atau merayu sebagai orang miskin
Seksyen 144. Penggantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan
Seksyen 145. Penghakiman hendaklah menyatakan alasan
Seksyen 146. Pelaksanaan penghakiman atas rayuan

BAHAGIAN XVIII - PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN

BAB 1 - AM

Seksyen 147. Kewajipan mematuhi

BAB 2 - PENGUATKUASAAN

Seksyen 148. Penguatkuasaan penghakiman, dsb. bagi pembayaran wang
Seksyen 149. Penguatkuasaan penghakiman bagi pemilikan harta tak alih
Seksyen 150. Penguatkuasaan penghakiman bagi penghantarserahan harta alih
Seksyen 151. Penguatkuasaan penghakiman untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu perbuatan
Seksyen 152. Kuasa Mahkamah untuk menetapkan masa
Seksyen 153. Pelaksanaan oleh atau terhadap orang yang bukan pihak

BAB 3 - PELAKSANAAN

Seksyen 154. Kebenaran untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan
Seksyen 155. Mengeluarkan perintah pelaksanaan
Seksyen 156. Mengendorskan masa penyerahan
Seksyen 157. Fi dan perbelanjaan yang akan dilevikan
Seksyen 158. Penunaian
Seksyen 159. Jenis pelaksanaan
Seksyen 160. Penyitaan dan penjualan
Seksyen 161. Hiwalah
Seksyen 162. Wang dan harta di dalam Mahkamah
Seksyen 163. Penyitaan dan penghantarserahan
Seksyen 164. Deposit perbelanjaan
Seksyen 165. Memasuki premis
Seksyen 166. Resit
Seksyen 167. Penggunaan hasil
Seksyen 168. Perbelanjaan
Seksyen 169. Penyata mengenai perintah
Seksyen 170. Senarai inventori
Seksyen 171. Arahan tentang pelaksanaan kewajipan bailif
Seksyen 172. Penyerahan kepada bailif
Seksyen 173. Pembayaran daripada Mahkamah
Seksyen 174. Penjualan

BAB 4 - PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNGAN DENGAN SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN

Seksyen 175. Pemakaian
Seksyen 176. Permohonan untuk mendapatkan saman penghutang penghakiman
Seksyen 177. Mengeluarkan saman penghutang penghakiman
Seksyen 178. Pemeriksaan penghutang penghakiman
Seksyen 179. Permohonan untuk mendapatkan notis penghakiman
Seksyen 180. Mengeluarkan notis penghakiman
Seksyen 181. Pendengaran notis penghakiman
Seksyen 182. Perintah pengkomitan
Seksyen 183. Pembayaran oleh penghutang penghakiman
Seksyen 184. Perakuan penunaian
Seksyen 185. Tarikh perintah pengkomitan

BAHAGIAN XIX - PEMBAHAGIAN MENGIKUT KADAR

Seksyen 186. Hasil jualan pelaksanaan hendaklah dibahagikan mengikut kadar di kalangan pemiutang penghakiman

BAHAGIAN XX - PROSIDING INTERLOKUTORI DAN PERINTAH INTERIM

BAB 1 - PROSIDING INTERLOKUTORI

Seksyen 187. Cara membuat permohonan
Seksyen 188. Notis permohonan hendaklah difailkan
Seksyen 189. Penyampaian permohonan
Seksyen 190. Afidavit
Seksyen 191. Salinan dokumen
Seksyen 192. Penangguhan
Seksyen 193. Ketakhadiran
Seksyen 194. Perintah ex parte boleh diketepikan
Seksyen 195. Permohonan dalam prosiding

BAB 2 - PERINTAH INTERIM

Seksyen 196. Pemakaian
Seksyen 197. Kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah interim
Seksyen 198. Tiada rayuan terhadap perintah interim
Seksyen 199. Penahanan, pemeliharaan, dsb., hal perkara kausa atau perkara
Seksyen 200. Injunksi
Seksyen 201. Perintah interim tentang hadhanah
Seksyen 202. Perintah interim tentang nafkah
Seksyen 203. Kuasa untuk memerintahkan diambil sampel, dsb.
Seksyen 204. Penjualan harta mudah musnah, dsb.
Seksyen 205. Perintah bagi perbicaraan awal
Seksyen 206. Mendapatkan kembali harta alih yang tertakluk kepada lien, dsb.
Seksyen 207. Membenarkan pendapatan daripada harta yang menjadi hal perkara prosiding

BAHAGIAN XXI - KUASA HAKIM DAN PENDAFTAR

Seksyen 208. Kuasa Pendaftar
Seksyen 209. Kuasa Hakim
Seksyen 210. Rayuan terhadap penghakiman, perintah atau keputusan Pendaftar

BAHAGIAN XXII - WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAH

Seksyen 211. Akaun bank Mahkamah
Seksyen 212. Bayaran ke dalam Mahkamah
Seksyen 213. Bayaran ke dalam bank
Seksyen 214. Notis kepada orang yang berhak
Seksyen 215. Pembayaran daripada Mahkamah
Seksyen 216. Cara membayar
Seksyen 217. Kiriman melalui pos
Seksyen 218. Buku akaun
Seksyen 219. Kos perkhidmatan
Seksyen 220. Dana wang tak dituntut, dsb.

BAHAGIAN XXIII - KOS, ELAUN DAN FI MAHKAMAH

Seksyen 221. Fi Mahkamah
Seksyen 222. Kos
Seksyen 223. Taksiran kos
Seksyen 224. Saksi
Seksyen 225. Saksi pakar
Seksyen 226. Elaun penginapan dan perjalanan
Seksyen 227. Kehadiran dalam lebih daripada satu prosiding
Seksyen 228. Saksi tidak dipanggil

BAHAGIAN XXIV - PENGHINAAN MAHKAMAH

Seksyen 229. Notis menunjukkan sebab
Seksyen 230. Penghinaan oleh pertubuhan perbadanan
Seksyen 231. Prosiding tanpa kebenaran

BAHAGIAN XXV - PELBAGAI

Seksyen 232. Bahasa
Seksyen 233. Borang
Seksyen 234. Salinan diperakui
Seksyen 235. Fi, deposit dan pembayaran
Seksyen 236. Larangan ke atas pegawai Mahkamah
Seksyen 237. Memberikan jaminan
Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa
Seksyen 239. Perkara yang mengaibkan, dsb.
Seksyen 240. Kehadiran sendiri
Seksyen 241. Penyampaian oleh Mahkamah lain
Seksyen 242. Merekodkan keterangan sebelum pendengaran
Seksyen 243. Surat permintaan
Seksyen 244. Kuasa sedia ada Mahkamah
Seksyen 245. Hukum Syarak
Seksyen 246. Jawatankuasa Kaedah-kaedah
Seksyen 247. Kaedah-kaedah
Seksyen 248. Pemansuhan

JADUAL PERTAMA

JADUAL KEDUA

JADUAL KETIGA

Borang MS 1
Borang MS 2
Borang MS 3
Borang MS 4
Borang MS 5
Borang MS 6
Borang MS 7
Borang MS 8
Borang MS 9
Borang MS 10
Borang MS 11
Borang MS 12
Borang MS 13
Borang MS 14
Borang MS 15
Borang MS 16
Borang MS 17
Borang MS 18
Borang MS 19
Borang MS 20
Borang MS 21
Borang MS 22
Borang MS 23
Borang MS 24
Borang MS 25
Borang MS 26
Borang MS 27
Borang MS 28
Borang MS 29
Borang MS 30
Borang MS 31
Borang MS 32
Borang MS 33
Borang MS 34
Borang MS 35
Borang MS 36
Borang MS 37
Borang MS 38
Borang MS 39
Borang MS 40
Borang MS 41
Borang MS 42
Borang MS 43
Borang MS 44
Borang MS 45
Borang MS 46
Borang MS 47
Borang MS 48
Borang MS 49
Borang MS 50
Borang MS 51
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.