ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA

BORANG MS 46

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

(Seksyen 182)

PERINTAH PENGKOMITAN

(Tajuk Am)

Kepada Bailif,

Bahawasanya suatu perintah telah dibuat oleh Mahkamah pada .................. haribulan ........ 20 .......... yang menurutnya telah diperintahkan bahawa ..................................... penghutang penghakiman yang dinamakan di atas hendaklah membayar hutang penghakiman dan kos dengan cara ansuran sebanyak RM .............. sebulan:

Dan bahawasanya dia telah ingkar membayar ansuran yang berjumlah sebanyak RM ..........................

Anda dengan ini diperintahkan supaya menangkap ............................... tersebut dan menyerahkannya kepada pegawai yang menjaga Penjara ..................................................... dan di situ ditahan selama tempoh .................................. hari dari penangkapannya di bawah Perintah ini atau sehinggalah dibuat pembayaran yang lebih awal ansuran yang kena dibayar itu yang berjunlah sebanyak RM ....................

Bertarikh pada ...................... haribulan ............... 20 ...........

Catatan No. ............................................. tahun 20 .............

Kerani

(Meterai)

...................
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.