ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIAN
BAB 1 - PENYAMPAIAN DALAM BIDANG KUASASeksyen 50. Mengubah perintah.

Suatu perintah bagi penyampaian, atau bagi penyampaian ganti, baleh diubah oleh Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.