ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 2 - QARINAH
AmSeksyen 11. Bila fakta menjadi qarinah.

Fakta boleh menjadi qarinah-

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.