ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001


JADUAL

(Seksyen 3(3))

TULISAN DALAM BAHASA ARAB BAGI PERKATAAN DAN UNGKAPAN TERTENTU

'adil
-
'aqil
-
al Mudda'a 'alaih
-
al-Mudda'ii
-
amil
-
asyhadu
-
bayyinah
-
baligh
-
fitrah
-
iqrar
-
jurh
-
Kadi
-
Mahjur 'alaih
-
marad al maut
-
Mazhab
-
ma'tuh
-
mu'amalat
-
mumayyiz
-
nasab
-
qarinah
-
syahadah
-
ta'n
-
'urf
-
wali
-
Wallahu a'alam
-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.