ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA

BORANG MS 17

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

(Subseksyen 92 (1))

NOTIS PENDENGARAN TINDAKAN YANG DIPINDAHKAN DARI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH KE MAHKAMAH RENDAH SYARIAH

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa Saman/Permohonan Mahkamah Tinggi Syariah No. ............. tahun 20 ....... telah dipindahkan ke Mahkamah ini dan dinomborkan sebagai Saman/Permohonan No. ................... tahun 20 ........ dan anda dikehendaki hadir di Mahkamah Rendah Syariah di .......................... pada hari .................... pada ........... haribulan ...... 20 ........ pukul ........ pagi/petang untuk mendapatkan apa-apa arahan tentang perjalanan selanjutnya prosiding itu.

Bertarikh pada ................... haribulan .................... 20 ..........

.........................................................
Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah

Kepada:

Setiap pihak (atau Peguam Syarie bagi setiap pihak)

Pendaftar,
Mahkamah Rendah Syariah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.