ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983


JADUAL KETIGA

(Seksyen 16)

PERKAHWINAN YANG DILARANG

Tiada seorang lelaki boleh kerana pertalian sesusuan berkahwin dengan orang-orang berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.