ENAKMEN 11 TAHUN 1981
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN UGAMA BUKAN ISLAM 1981


Seksyen 8. Kesalahan membahagikan di tempat awam terbitan-terbitan mengenai ugama bukan Islam kepada orang Islam.

(1) Seseorang adalah melakukan kesalahan jika ia, dalam masa membahagikan di suatu tempat awam apa-apa terbitan mengenai ugama bukan Islam, menyerahkan salinan atau salinan-salinan terbitan itu kepada seorang Islam.

(2) Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah seksyenkecil (1) boleh dikenakan denda sebanyak satu ribu ringgit.

(3) Adalah menjadi suatu pembelaan terhadap per­tubuhan di bawah seksyenkecil (1)-

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.