ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN III - PERKAHWINAN DAN PENDAFTARANSeksyen 27. Kesan pendaftaran disisi Undang-Undang.


Tiap-tiap apa jua dalam Enakmen ini atau dalam Kaedah-Kaedah yang dibuat di bawahnya boleh ditafsirkan sebagai menjadikan sah atau tak sah sesuatu perkahwinan semata-semata oleh sebab ianya telah didaftarkan atau tidak didaftarkan, yang mana, sebaliknya, adalah tak sah atau sah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.