ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB 3 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 89. Susunan pengemukaan dan pemeriksaan saksi.

Susunan yang mengikutnya saksi dikemukakan dan diperiksa hendaklah dikawalselia oleh undang-undang dan amalan pada masa ini yang berhubungan dengan tatacara mal dan jenayah yang terpakai bagi Mahkamah masing-masing, dan sekiranya tiada mana-mana undang-undang sedemikian, menurut budi bicara Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.