ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VII - KESALAHAN-KESALAHANSeksyen 95. Tidak melapor atau tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.


Seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 21 atau 24 untuk melaporkan atau hadir di hadapan seorang Pendaftar dan ianya tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada tiga bulan atau kedua-duanya sekali.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.