ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN I - KERELEVANAN
BAB 1 - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.

Ordinan ini bolehlah dinamakan Ordinan Keterangan Syariah, 2001 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Ketua Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.